Стара версія сайта
Сховати
Правила торгів

I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В даних Правилах терміни вживаються в наступних значеннях:
Аукціон - процес організації та проведення публічного продажу (торгів) речей, в тому числі предметів мистецтва або колекціонування, за наслідком якого їхнім власником стає Учасник торгів, який, відповідно до визначених даними Правилами умов, запропонував за річ найбільшу ціну. 
Аукціонна ціна найвища запропонована під час торгів та зафіксована ударом молотка Ліцитатора остаточна ціна продажу Лота на торгах на Аукціоні. 
Естімейт орієнтовна ринкова вартість Лота, яка вказується в Каталозі Аукціону. 
Заочний учасник Учасник торгів, який не присутній особисто в приміщенні під час проведення торгів на Аукціоні, але бере участь у торгах за попередньою пропозицією щодо придбання Лота (Заочний учасник за письмовою заявкою) або по телефону (Заочний учасник по телефону). 
Ліцитатор уповноважена Організатором особа, яка представляє організатора на торгах та здійснює керівництво процесом ведення торгів на Аукціоні відповідно до даних Правил.       
Лот (Об'єкт торгів) визначена відповідно до даних Правил річ, в тому числі предмет мистецтва або колекціонування, яка пропонується для продажу на Аукціоні, або декілька речей, які пропонуються для продажу на Аукціоні як одне ціле. 
Номер учасника - предмет, за допомогою якого Учасник торгів бере в них участь, на якому зазначено індивідуальний номер Учасника торгів. 
Передаукціонна виставка - відкрита виставка запропонованих до продажу на Аукціоні Лотів. 
Покупець Учасник торгів, який, відповідно до даних Правил, під час проведення торгів на Аукціоні реалізував намір придбати Лот та запропонував за нього найвищу ціну.   
Премія покупця - плата Організатору від Покупця за організацію та проведення торгів щодо придбаного ним Лота, яка вираховується у відсотках від Аукціонної ціни такого Лота відповідно до даних Правил.   
Премія продавця - плата Організатору від Продавця за організацію та проведення торгів по продажу Лота, яка вираховується у відсотках від Аукціонної ціни такого Лота, відповідно до даних Правил та згідно з договором із Організатором.   
Продавець - Учасник Аукціону, який уклав відповідний договір з Організатором та за ініціативи якого Об'єкт торгів пропонується до продажу на Аукціоні.   
Продажна ціна - ціна, за якою Покупець придбаває Лот за наслідками Аукціону відповідно до Договору яка складається з Аукціонної ціни та Премії Покупця.   
Стартова ціна - погоджена Організатором із Продавцем та оголошена Ліцитатором ціна Лота, з якої розпочинаються торги на Аукціоні.   
Учасник Аукціону - повністю дієздатна фізична особа, а також дієздатна юридична особа, яка перебуває в договірних відносинах із Організатором та має намір відчужити або придбати на Аукціоні Об'єкт торгів.   
Учасник Торгів - Учасник Аукціону, який має намір придбати Об'єкти торгів на Аукціоні та зареєстрований для участі в торгах на Аукціоні відповідно до даних Правил.  

1.1.1. У тексті даних Правил можуть вживатися й інші терміни, а також наведені вище терміни в інших значеннях. 
1.2. Дані Правила доводяться до зацікавлених осіб у вигляді пропозиції приєднатися до них як Учасників Аукціону.  

1.2.1. Дані Правила є обов'язковими для осіб, які є Учасниками Аукціону та (або) вчиняють правочини щодо Об'єктів торгів.  
1.3. Поділ даних Правил на розділи та пункти здійснено виключно з огляду на зручність їхнього сприйняття та розуміння.  
1.3.1. Назви розділів Правил можуть не свідчити про вичерпність висвітлення в них відповідних положень та про відсутність таких положень тому (в числі винятків з них) в інших розділах Правил.  
1.4. Предметом торгів на Аукціоні є право на вчинення правочину щодо оплатного та безумовного придбання Об'єкта торгів відповідно до умов даних Правил.  
1.5. Участь особи в Аукціоні (шляхом пропозиції Об'єкта торгів для продажу на Аукціоні або участь в торгах на Аукціоні) означає прийняття такою особою пропозиції приєднатися до даних Правил, а також означає, що: 

(1) особа в повній мірі ознайомилася з даними Правилами; 
(2) особа мала можливість отримати та отримала всі необхідні роз'яснення, відомості та інформацію, які стосуються Аукціону (процедури його проведення) та Об'єктів торгів, в тому числі від Організатора Аукціону; 
(3) Правила (включаючи визначення та терміни) є їй відомі та зрозумілі та не потребують додаткового роз'яснення та тлумачення;  
(4) особа не перебуває під оманою щодо виду та характеру торгів, природи пов'язаних із цим правовідносин та правочинів; (4) особа не перебуває під оманою щодо виду та характеру торгів, природи пов'язаних із цим правовідносин та правочинів;(5) особа погоджується з цими Правилами та зобов'язується виконувати їх належним чином; 
(6) особа приєднується до умов даних Правил в цілому та не може запропонувати інші умови, ніж передбачені даними Правилами.  

1.6. Офіційними мовами Аукціону (торгів), Каталогу Аукціону, переписки із зацікавленими особами, юридичних та фінансових документів, договорів та правочинів, бланків, офіційного Інтернет сайту Організатора, листів та повідомлень тощо, які можуть бути доступними в формі та в вигляді, є українська та (або) російська мови. 
1.6.1. Учасники Аукціону, інші зацікавлені особи не можуть посилатися на незнання чи нерозуміння української та (або) російської мов як на підставу своїх можливих вимог або заперечень, в тому числі й стосовно Організатора.

II ОРГАНІЗАТОР АУКЦІОНУ

2.1. Організатором Аукціону є Товариство з обмеженою відповідальністю "КОРНЕРС" (Аукціонний дім "КОРНЕРС"; Організатор), яке створено та діє відповідно до чинного законодавства України. 
2.2. Під час проведення Аукціону від імені Організатора виступає Ліцитатор та (або) Розпорядник Аукціону (уповноважена Організатором особа, яка слідкує за дотриманням Правил при проведенні торгів на Аукціоні) та (або) інші уповноважені Організатором особи. 
2.2.1. суперечності, які можуть виникнути під час торгів, вирішуються Розпорядником, рішення котрого є остаточними та підлягають обов'язковому виконанню. 
2.2.2. Під час проведення Передаукціонної виставки, а також в інші періоди від імені Організатора виступають уповноважені Організатором особи. 
2.2.3. Уповноважені Організатором особи (в тому числі працівники Організатора) мають належну підготовку та знання, достатні для виконання функцій Організатора з організації та проведення Аукціону. 
2.3. Організатор забезпечує належні умови організації та проведення Аукціону, в тому числі належне оснащення приміщення для торгів, забезпечення необхідних умов для зберігання, підготовки для продажу, демонстрації Об'єктів торгів. 
2.4. Для організації та проведення Аукціону Організатором може створюватися Аукціонна комісія, до якої можуть входити уповноважені представники Організатора (в тому числі працівники Організатора), зокрема: бухгалтер, касир, юрист, архівіст, експерти, спеціалісти, мистецтвознавці, інші фахівці з окремих груп Об'єктів торгів. 
2.4.1. Аукціонна комісія, за рішенням Організатора, може, зокрема, приймати рішення про прийняття речі для пропозиції для продажу на Аукціоні, встановлювати Естімейт на Об'єкти торгів, вести реєстр Учасників торгів, слідкувати за дотриманням даних Правил Учасниками Аукціону, складати Протокол Аукціону тощо. 

2.4.2. Склад та повноваження Аукціонної комісії визначаються Організатором.

III ОБ'ЄКТИ ТОРГІВ НА АУКЦІОНІ

3.1. Об'єктами торгів на Аукціоні (Лотами) можуть бути:

(1) художні твори живопису, графіки та скульптури, ікони, картини та малюнки, колажі, фотографії, карти, схеми тощо;
(2) гравюри, естампи, літографії, твори мистецтва, у тому числі вироби традиційних народних промислів та інші художні вироби зі скла, кераміки, дерева, металу, кістки, тканини та інших матеріалів;
(3) музичні інструменти, монети, знаки поштової оплати, інші предмети колекціонування; 
(4) предмети і документи, що пов'язані з розвитком суспільства та держави, історією науки, мистецтва і техніки, а також із життям і діяльністю видатних осіб, державних, політичних і громадських діячів тощо; 
(5) архівні документи, включаючи аудіодокументи; 
(6) інші речі за рішенням Організатора. 
3.1.1. Об'єкти можуть бути запропоновані до продажу на Аукціоні незалежно від часу та території їх створення, їхньої культурної, наукової, історичної, художньої чи іншої цінності, незалежно від стану, якості, розміру, техніки виконання, використаного матеріалу тощо та незалежно від інших творчих чи фізичних характеристик. 
3.1.2. Остаточне рішення про допущення Об'єкта торгів до продажу на Аукціоні приймає виключно Організатор на власний розсуд. 
3.2. При відчуженні на Аукціоні Об'єкта торгів відчуження майнових авторських прав на втілений в даному Об'єкті (матеріальному носієві) твір не відбувається, якщо інше окремо не передбачено у відповідному договорі з Покупцем. 
3.3. За загальним правилом Об'єкт торгів повинен належати на праві приватної власності їхньому власнику (Продавцю), якщо інше не зазначено у відповідному договорі між Продавцем та Організатором. 
3.3.1. Організатор має право вимагати від Продавця доказів наявності у Продавця права на продаж такого Об'єкта, а також доказів того, що Об'єкт торгів застраховано на час їхнього перебування в Організатора. 

3.4. За ініціативою Організатора Об'єкт торгів може бути не допущений до торгів на Аукціоні, а допущений на торги Об'єкт, зняти й з торгів на Аукціоні, зокрема у таких випадках: 

(1) якщо виявиться, що Об'єкт торгів одержаний в результаті археологічних розкопок; 
(2) якщо Об'єкт торгів обмежений у цивільному обігу або виключений із цивільного обігу; 
(3) якщо виявиться, що Об'єкт торгів або його наявність на Аукціоні порушують законні права та інтереси третіх осіб; 
(4) якщо виявиться, що Об'єкт торгів є підробкою оригінального об'єкта; 
(5) якщо виявиться, що Об'єкт торгів є вкраденим або потрапив до Продавця в інший протиправний спосіб.  

3.4.1. Організатор не несе відповідальності перед Продавцем або третіми особами у випадках, визначених в пункті 3.4 даних Правил. 
3.4.2. Продавець має право за власної ініціативи зняти прийнятий Організатором Об'єкт з торгів на Аукціоні в момент незалежно від причин, сплативши при цьому Організатору штраф у розмірі 15% (п'ятнадцять відсотків) від верхньої межі Естімейту (якщо Об'єкт знімається після моменту відкриття Передаукціонної виставки), або від Стартової ціни (якщо Об'єкт знімається до моменту відкриття Передаукціонної виставки). 
3.5. Об'єкти торгів в жодному разі та за жодних обставин, в тому числі за ознакою наявності в них споживчих якостей, не можуть бути віднесені до категорії товарів, на які розповсюджує свою дію законодавство про захист прав споживачів. 
3.6. Усім Учасникам Аукціону є відомо та зрозуміло, що: 

(1) Об'єктам торгів, які, можливо, тривалий час перебували у володінні або користуванні, можуть бути властиві природне зношення, старіння, потертості або інші різноманітні зміни, що може бути причиною наявності прихованих або неочевидних недоліків, або в різній мірі могла мати місце реставрація таких Об'єктів; 
(2) Об'єкти торгів можуть не відповідати своєму призначенню;
(3) Об'єкти торгів можуть потребувати особливих умов зберігання або використання. 

3.6.1. Організатор не несе відповідальності за стан Об'єкта торгів.   
3.6.2. Організатор не несе відповідальності за можливо невдалу майбутню (після проведення Аукціону) реставрацію Об'єкта торгів та виключає свою відповідальність при неможливості повернути Об'єкт торгів у той стан, у якому він був на момент придбання на Аукціоні.

IV УЧАСНИКИ АУКЦІОНУ

4.1. Відповідно до даних Правил Учасниками Аукціону є Продавець та Учасник торгів (а також Покупець). 
4.1.1. Одна й та сама особа може бути на одному Аукціоні як Продавцем (щодо Об'єкта, який пропонується цією особою до продажу), так і Покупцем (щодо Об'єкта, який така особа має намір придбати). 
4.1.2. Учасники Аукціону, у передбачених даними Правилами відносинах, мають право діяти як особисто, так і через свого представника, повноваження котрого повинні бути належним чином посвідчені. 
4.1.3. Ризик негативних наслідків, пов'язаних із неналежним оформленням уповноваження повіреної особи (в тому числі у випадку вчинення такою особою правочинів на Аукціоні або за його наслідками), цілком покладається на Учасника Аукціону, якого така особа представляла. 
4.1.4. Організатор має право відмовити представнику Учасника Аукціону в участі в Аукціоні у випадку неналежного оформлення такого представництва або у випадку виникнення обґрунтованих підстав вважати таке представництво неналежно оформленим. 
4.1.5. Юридичні особи, крім належним чином оформлених повноважень свого представника, зобов'язані надати Організатору гарантійний лист як забезпечення зобов'язання сплатити Продажну ціну Лота у випадку його придбання такою особою. 
4.1.6. У випадку, якщо Учасник Аукціону бажає, щоб від його імені та в його інтересах виступав Організатор, він повинен укласти з Організатором відповідний договір (або додаток до існуючого договору). 
4.1.7. Учасник торгів не є споживачем та не має прав, які надаються законодавством про захист прав споживачів. Жодні наміри або дії Учасників Аукціону не можуть тлумачитися як такі, що регулюються законодавством про захист прав споживачів. 
4.2. Особа, яка бажає запропонувати для продажу на Аукціоні належну їй річ, повинна звернутися до Організатора, надати річ (можливий Об'єкт торгів) Організатору та укласти з Організатором відповідний договір. 
4.2.1. Після рішення Організатора про прийняття Об'єкта торгів для пропозиції до продажу на Аукціоні Організатор укладає з Продавцем відповідний договір, який, разом із цими Правилами, врегульовує відносини між ними. 
4.2.2. З моменту підписання договору та відповідного акту з Продавцем (у якому, крім іншого, вказується опис Об'єкта торгів, включаючи визначення його стану), Організатор приймає Об'єкт торгів на зберігання до закінчення 14 (чотирнадцяти) кален дарних днів з дня, наступного за днем проведення торгів на Аукціоні (якщо Об'єкт не продався на Аукціоні). 
4.2.3. Організатор може за бажанням Продавця або на власний розсуд, за наявності сумнівів у автентичності Об'єкта торгів, провести його експертизу (дослідження) з подальшим відшкодуванням з Продавця вартості такої експертизи (дослідження). 
4.2.3.1. Організатор може за бажанням Продавця або на власний розсуд провести реставраційні роботи щодо Об'єкт торгів із подальшим відшкодуванням з Продавця вартості такої реставрації
4.2.3.2. Організатор може за бажанням Продавця або на власний розсуд здійснити оформлення Об'єкта торгів (наприклад, оформлення в художню рамку) із подальшим відшкодуванням з Продавця вартості такого оформлення. 
4.2.4. Послуги Організатора щодо зберігання Об'єкта торгів протягом визначеного даними Правилами часу, а також послуги щодо фотографування та розміщення Об'єкта торгів в Каталозі Аукціону додатково з боку Продавця не оплачуються. 
4.2.5. Продавець зобов'язаний забрати Об'єкт торгів (який не було продано на Аукціоні) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів із дня, наступного за днем проведення торгів на Аукціоні. 
4.2.6. Організатор має право відмовити в прийнятті речі на Аукціон, в тому числі через відсутність можливості для його належного оформлення (наприклад, після здачі Каталогу Аукціону в друк) або при відсутності місця для розміщення такого Об'єкта. 
4.3. Особа, яка бажає взяти участь у торгах на Аукціоні, повинна зареєструватися як Учасник торгів протягом строку проведення Передаукціонної виставки (або, за згодою Організатора, в день проведення торгів на Аукціоні) та отримати індивідуальний номер Учасника торгів, відповідно до реєстру учасників. 
4.3.1. Особа, яка бажає взяти участь у торгах на Аукціоні, подає Організатору відповідну заяву, до якої додається інформація та документи, які дають змогу однозначно встановити особу заявника, зокрема: копія та дані паспорта громадянина, коду ДРФО (для юридичних осіб належним чином оформлені повноваження представника), контактні дані (включаючи адресу реєстрації та проживання, номер телефону, а також адресу електронної пошти), за необхідності інші дані або документи. 
4.3.2. Обов'язковою умовою участі особи в Аукціоні є її приєднання до даних Правил та прийняття їх, а також згода їх дотримуватися. 
4.3.3. Організатор має право вимагати від Учасника торгів (який уперше бере участь у Аукціоні або в інших випадках) сплатити за вдаток у розмірі 500 (п'ятсот) умовних одиниць. У випадку придбання Лота завдаток становить частину його Аукціонної ціни. У випадку, якщо Учасник торгів не реалізує намір придбати Лот на Аукціоні, завдаток повертається. 4.4. Якщо Учасник торгів з причин не може особисто бути присутнім у приміщенні під час проведення торгів на Аукціоні (Заочний учасник), він може зробити попередню пропозицію щодо придбання Лота (Заочний учасник за письмовою заявкою) або взяти участь у торгах по телефону (Заочний учасник по телефону). 
4.4.1. Для реалізації передбачених п. 4.4 даних Правил можливостей особа повинна зареєструватися особисто або відправити Організатору заяву по факсу або електронною поштою не пізніше моменту закінчення часу роботи останнього дня Передаукціонної виставки (Організатор може прийняти таку заяву й в день проведення торгів на Аукціоні). 
4.4.2. Заява Заочного учасника про участь у торгах на Аукціоні повинна містити в собі відомості згідно з п. 4.3.1 даних Правил, а також вказівку на те, який саме Лот така особа бажає придбати та за якою максимальною ціною (яка не може бути нижче Стартової ціни). 
4.4.3. Форма (або зразок) заяви Заочного учасника може міститися в електронному вигляді на офіційному сайті Організатора. 
4.4.4. Організатор має право вимагати від Заочного учасника (який уперше бере участь у Аукціоні або в інших випадках) сплатити завдаток у розмірі 10% (десять відсотків) від нижньої ціни Естімейту за кожен Лот, який він бажає придбати. У випадку придбання Лота завдаток становить частину його Аукціонної ціни. У випадку, якщо Учасник торгів не реалізує намір придбати Лот на Аукціоні, завдаток повертається. 4.4.5. Номер Заочного учасника передається Організатором своєму працівнику (в тому числі Ліцитатору), який бере в торгах участь від імені та в інтересах Заочного учасника в загальному порядку та зобов'язується придбати вказаний у заявці Лот по найнижчій можливій ціні, наскільки це дозволяють Стартова ціна та пропозиції, зроблені іншими Учасниками торгів. 
4.4.6. У випадку, якщо різні зареєстровані Заочні учасники за письмовою заявкою запропонували та вказали в заявках однакові ціни щодо одного й того самого Лота, право на придбання такого Лота має пропозиція того Заочного учасника, який подав заявку раніше. 

4.4.7. Надання Заочним учасником такої заяви про участь у Аукціоні свідчить про його приєднання до даних Правил та ознайомлення з ними, а також про його згоду їх дотримуватися.

V ОРГАНІЗАЦІЯ АУКЦІОНУ

5.1. Організація Аукціону включає в себе дії Організатора щодо відібрання Об'єктів торгів для Аукціону, укладання договорів та (або) інших необхідних документів з Учасниками Аукціону, формування остаточного переліку Об'єктів торгів, видання Каталогу Аукціону, забезпечення поши рення інформації про Аукціон, в тому числі рекламної, в тому числі за допомогою засобів масової інформації та мережі Інтернет, повідомлення зацікавлених осіб про Аукціон тощо. 
5.1.1. Дії, передбачені в п. 5.1 даних Правил, здійснюються на розсуд Організатора з можливим залученням третіх осіб. 
5.1.2. Організатор не зобов'язаний, але має право на власний розсуд проводити експертизи (дослідження) Об'єктів торгів у тій мірі добросовісності та обачності, яка від нього вимагається згідно з характером правовідносин із Продавцем для встановлення авторства або автентичності Об'єктів торгів. 
5.1.2.1. Організатор не несе відповідальності за компетентність експертів (спеціалістів) та за зміст їхніх висновків. 
5.2. З метою демонстрації та безпосереднього ознайомлення всіх зацікавлених осіб із Об'єктами торгів, запропонованими до продажу на Аукціоні, Організатор забезпечує проведення Передаукціонної виставки. 
5.2.1. Проведення Передаукціонної виставки означає, що всім зацікавленим особам, в тому числі Учасникам Аукціону, надана повна та цілковита можливість безпосереднього огляду Об'єктів торгів та ознайомлення з ними, можливість їхньої оцінки, обговорення, вивчення, дослідження тощо. 
5.2.1.1. Обмеження можливостей, визначених попереднім пунктом, можуть бути вчинені Організатором виключно з метою забезпечення належного збереження та охорони Об'єктів торгів. 
5.2.1.2. зацікавлена особа, в тому числі Учасник Аукціону, має право до моменту проведення торгів на Аукціоні (на власний розсуд, за власний рахунок та за письмовим погодженням із Організатором) здійснити в місці проведення Передаукціонної виставки необхідну для такої особи експертизу (дослідження) одного чи декількох Об'єктів торгів (із повідомленням Організатору інформації про майбутнього експерта або спеціаліста), яка може допомогти йому в прийнятті рішення щодо придбання або непридбання на Аукціоні Об'єкта торгів. 
5.2.1.2.1. Організатор не приймає та не розглядає претензії, які ґрунтуються на експертизі (дослідженні), яка не проводилася відповідно до вимог даних Правил, або результати якої повинні були бути відомі Учаснику Аукціону (чи іншій зацікавленій особі) на момент проведення торгів, або якщо результати такої експертизи (дослідження) не були надані Організатору до моменту початку торгів на Аукціоні. 
5.2.1.2.2. Забороняється проводити експертизи (дослідження) Об'єктів торгів, якщо вони погіршують цілісність або стан Об'єкта. 
5.2.2. Передаукціонна виставка відкривається не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до оголошеного дня проведення торгів на Аукціоні. 
5.2.2.1. Вхід на Передаукціонну виставку є відкритим для зацікавлених осіб протягом часу роботи виставки з можливим оплатним входом. 
5.2.2.2. Організатор може запровадити обмеження для відвідування урочистого відкриття Передаукціонної виставки (а також власне торгів на Аукціоні) для осіб, які не є спеціально запрошеними особами та (або) не є спеціально акредитованими особами. 
5.2.2.3. Організатор має право додатково відмовити у відвідуванні Передаукціонної виставки (а також власне торгів на Аукціоні) особі, яка порушує громадський порядок, або перебуває в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння, або поведінка якої суперечить моральним засадам суспільства, або поведінка якої є хуліганською або поєднана із явною зневагою до оточуючих, особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, або яка своїми речами, одягом, предметами тощо може завдати шкоди третім особам, в тому числі Об'єктам торгів або майну чи інтересам Організатора, або майну чи інтересам третіх осіб, або якщо діяння такої особи можуть негативно впливати на ділову репутацію Організатора тощо. 
5.2.3. Учасник торгів не може посилатися на те, що він не встиг в достатній мірі ознайомитися із Об'єктом торгів на Передаукціонній виставці як на підставу своїх вимог чи заперечень. 
5.2.4. Порядок та місце розташування Об'єктів торгів у приміщенні, де проводиться Передаукціонна виставка, визначаються виключно Організатором. 
5.3. З метою ознайомлення Учасників Аукціону та інших зацікавлених осіб із Об'єктами торгів та інформацією про такі Об'єкти, датою, часом та місцем проведення Аукціону, даними Правилами тощо Організатор може забезпечити видання Каталогу Аукціону. 
5.3.1. У Каталозі надається необхідна, доступна, достовірна та своєчасна інформація на момент проведення Аукціону, в тому числі в ньому може бути зазначено автора та назву Об'єкта торгів, дату його створення, розміри, матеріал та техніку виконання тощо. 
5.3.1.1. Організатор має право здійснювати оплатне надання такого каталогу, в тому числі Учасникам Аукціону, за визначеною Організатором ціною. 
5.3.2. Ілюстрації та (або) описи Об'єктів торгів у Каталозі носять ознайомчий характер, слугують для ідентифікації Об'єктів торгів та не завжди в повній мірі відображають усіх його характеристик, включаючи зовнішній вигляд. 
5.3.3. Організатор отримує інформацію про Об'єкти торгів від їхніх Продавців (власників), ґрунтуючись на принципах добросовісності та розумності учасників правовідносин. 
5.3.4. У Каталозі зазначається перелік компетентних осіб (експертів або спеціалістів), які висловлювали свою компетентну для Організатора думку стосовно Об'єктів торгів. 
5.3.4.1. Публікація Об'єкта торгів в Каталозі Аукціону є достатнім підтвердженням його автентичності та свідчить про відсутність обґрунтованих сумнівів у цьому на момент проведення Аукціону. 
5.3.4.2. Організатор не зобов'язаний надавати Учасникам торгів (або іншим зацікавленим особам) інших підтверджень автентичності Об'єкта торгів (зокрема сертифікатів, експертиз тощо). 
5.3.5. В Каталозі Аукціону вказується Естімейт, який є орієнтиром для Учасників Аукціону та який зазначається в умовних одиницях. 
5.3.5.1. Естімейт визначається Організатором та відображає виключно його думку щодо ринкової вартості Лота станом на період проведення Аукціону, яка ґрунтується, зокрема, на побажаннях Продавця, а також думці запрошених Організатором експертів (спеціалістів). 5.3.6. Порядок розміщення Лотів у Каталозі, присвоєння їм порядкових номерів, визначення розміру та місця розміщення в Каталозі визначаються виключно Організатором Аукціону. 
5.3.7. Інформація, викладена в Каталозі Аукціону, є доступною на офіційному Інтернет сайті Організатора за адресою www.korners.com.ua (електронний каталог Аукціону), розміщення якого має всі ті ж правові наслідки, що й Каталог Аукціону в друкованому вигляді. 
5.4. Організатор повідомляє Учасників Аукціону про час та місце проведення Передаукціонної виставки (та її тривалість), а також про час та місце проведення Аукціону, орієнтовно за 30 (тридцять) календарних днів до дня проведення торгів, зокрема, наступним чином: 

(1) на офіційному Інтернет сайті Організатора (за адресою www.korners.com.ua); 
(2) у Каталозі Аукціону; 
(3) на відповідних рекламних або інформаційних матеріалах, афішах;  
(4) шляхом особистого повідомлення Учасників Аукціону по телефону, електронній пошті чи за допомогою 
(5) за допомогою засобів масової інформації
(6) в інші способи, які дозволять донести відповідну інформацію до зацікавлених осіб. 

5.4.1. Здійснення повідомлення в будь-який із передбачених в п. 5.4 даних Правил спосіб вважається належним повідомленням зацікавлених осіб.

VI ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ НА АУКЦІОНІ

6.1. Організатор призначає, організовує та проводить торги на Аукціоні у відповідності до положень даних Правил. 
6.1.1. Торги на Аукціоні проводяться за наявності щонайменше двох Учасників торгів. 
6.1.2. Об'єкт торгів може бути до моменту проведення торгів на Аукціоні, за погодженням із Продавцем, відчужений Організатором. 
6.1.2.1. У випадку відчуження до моменту проведення торгів на Аукціоні всіх Об'єктів торгів Аукціон не проводиться. 
6.1.2.2. Організатор не несе жодної відповідальності у випадку непроведення торгів на Аукціоні з причини продажу всіх Об'єктів торгів до його початку. 
6.1.3. Організатор має право не допускати до приміщення, де проводяться торги на Аукціоні, осіб, які не є Учасниками торгів. 
6.2. Часом проведення торгів вважається проміжок часу з моменту оголошення першого Лота (початок торгів) до моменту закінчення торгів по останньому Лоту (закінчення торгів). 
6.3. Організатор має право зняти з торгів Лот (в тому числі під час проведення Аукціону, але до моменту продажу Лота) у випадках, передбачених п. 3.4 даних Правил без пояснення причин. 
6.3.1. Організатор не несе відповідальності за можливі збитки або втрати, понесені Учасниками Аукціону у зв'язку з наміром придбати(або продати) знятий з торгів Лот. 
6.4. Лоти на Аукціоні оголошуються та пропонуються для продажу в тому ж порядку, в якому вони вказані (розміщені) в Каталозі Аукціону. 
6.4.1. Ліцитатор оголошує номер Лота та його Стартову ціну (яка може відрізнятися від Естімейту), іншу інформацію на власний розсуд. 
6.4.2. Лот не може бути відчужений на торгах на Аукціоні нижче оголошеної Ліцитатором Стартової ціни. Організатор не несе якоївідповідальності за різницю між Стартовою ціною Лота та його Аукціонною ціною. 
6.4.3. Ані Організатор, ані Продавець не обмежені заявленим в Каталозі Аукціону Естімейтом, в тому числі у випадку відчуження Об'єкта торгів до моменту початку Аукціону. 
6.5. Участь у торгах на Аукціоні здійснюється шляхом заявлення Учасником торгів нової пропозиції придбання Лота за більш високою ціною та потребує наявності Номера учасника.  
6.5.1. Номер учасника надається Організатором Учаснику торгів перед їхнім початком.  
6.5.2. Номер учасника є єдиним засобом реалізації Учасниками торгів свого права на пропозицію ціни щодо Лота.  
6.5.3. Якщо Учасник торгів допускає передання наданого йому Організатором Номера учасника третій особі, він несе повну юридичну відповідальність за дії такої особи як за свої власні.  
6.5.4. Номер учасника є власністю Організатора та підлягає обов'язковому поверненню одразу після закінчення Аукціону. Повернення Номера учасника може бути на розсуд Організатора забезпечене заставою.  
6.6. Підняття Учасником торгів Номера учасника (яке є достатнім для його огляду Ліцитатором) означає безумовну та безвідкличну згоду такого 
Учасника торгів придбати Лот за оголошеною Ліцитатором ціною (яка буде складовою Продажної ціни) та прийняття на себе прав таобов'язків Покупця. 
6.6.1. Така згода визнається пропозицією зі сторони Учасника торгів придбати Лот за оголошеною Ліцитатором ціною. 
6.6.2. Кожне наступне підняття Учасником торгів його Номера означає його згоду придбати Лот за ціною, яка перевищує попередню оголошену ціну приблизно на відсотків); визначення ціни Лота залишається в компетенції Ліцитатора. 
6.6.3. Учасник торгів має право запропонувати свою ціну Лота, яка перевищує попередню вказану Ліцитатором ціну. 
6.6.4. Учасник торгів зобов'язаний дотримуватися тиші та утримуватися від дій або рухів, які можуть бути розцінені Ліцитатором як намір підвищити ціну Лота, якщо тільки Учасник торгів дійсно не має такого наміру.  
6.7. Визначення Учасника торгів, який підняв Номер учасника, є виключною компетенцією Ліцитатора, якому в цьому (а також в інших питаннях) можуть допомагати інші уповноважені представники Організатора.  
6.8. Удар молотка Ліцитатора фіксує прийняте ним рішення в межах його компетенції.  
6.8.1. Удар молотка Ліцитатора відбувається, якщо після третього оголошення останньої пропозиції ціни продажу Лота протягом розумного часу жоден із Учасників торгів не висловив нової пропозиції ціни продажу Лота.  
6.8.2. Після закінчення торгів по Лоту Ліцитатор оголошує про факт безумовної згоди Учасника торгів (Покупця) придбати Лот, називає Аукціонну ціну та номер переможця (Покупця).  
6.8.3. Ліцитатор має право утриматися або відмовитися від удару молотка, якщо він вирішить, що наявні обставини, які цьому перешкоджають.  
6.8.4. Із ударом молотка Ліцитатора правочин щодо Лота вважається попередньо вчиненим, тобто Учасник торгів (Покупець), який запропонував найвищу ціну за Лот, бере на себе зобов'язання сплатити Продажну ціну за даний Лот (яка складається з Аукціонної ціни та Премії Покупця). 
6.8.5. З моменту удару молотка Ліцитатора торги стосовно даного Лота припиняються, а Учасник торгів (Покупець) не має права відмовитися від вчинення правочину по відношенню до такого Лота. 
6.8.6. Одразу після завершення торгів по Лоту Організатор має право вимагати від Покупця сплати завдатку в розмірі 10% (десять відсотків) від Аукціонної ціни. 
6.9. Якщо протягом розумного часу торгів по Лоту не піднято жодного Номера учасника, а також якщо відсутні заяви від Заочних учасників, такий Лот торгів вважається непроданим на Аукціоні. 
6.9.1. За наявності в подальшому пропозицій від Учасників торгів щодо придбання Лота, який вважався непроданим на Аукціоні, Ліцитатор має право повернутися до торгів стосовно даного Лота. 
6.10. Після проведення торгів по останньому Лоту Аукціону та після оголошення Ліцитатора про завершення Аукціону уповноважені представники Організатора (Аукціонна комісія) складають протокол Аукціону, в якому вказується номер Лота, який було придбано, Стартова ціна Лота та Аукціонна ціна Лота, номер Учасника Аукціону, який придбав Лот (Покупця). 
6.11. У відносинах між Учасниками Аукціону та Організатором, а також у об'явах Ліцитатора може використовуватися загальний термін "продано", який означає факт продажу Лота на Аукціоні. 
6.11.1. Будь-які правочини або домовленості, спрямовані на спонукання будь-якої особи зробити необгрунтовано вісоку пропозицію ціни Лота, що може призвести до нанесення шкоди правам та інтересам третіх осіб, заборонені. 
6.12. Об'єкт торгів переходить у власність Покупця, який запропонував найвищу ціну, з моменту укладання ним відповідного договору продажу, але не раніше моменту здійснення ним повної оплати Лота. 

6.13. Придбані на Аукціоні речі поверненню не підлягають.

VII ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТІВ ТОРГІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

7.1. Правочин щодо придбання Лота повинен бути вчинений у день проведення торгів або протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів із дня, наступного за днем проведення торгів на Аукціоні. 
7.1.1. Проданий на Аукціоні Лот передається тільки його Покупцеві (або уповноваженій ним особі) після укладання відповідного договору купівлі-продажу та здійснення всіх передбачених даними Правилами платежів. 
7.1.1.1. Оплата Лота Покупцем здійснюється на основі даних Правил та відповідного договору з Організатором у розмірі Продажної ціни, яка складається з Аукціонної ціни та Премії Покупця. 
7.1.1.2. Якщо Аукціонна ціна Лота не перевищує 100 (сто) тисяч умовних одиниць, Премія Покупця становить 15% (п'ятнадцять відсотків) від такої ціни. 
7.1.3. Якщо Аукціонна ціна Лота перевищує 100 (сто) тисяч умовних одиниць, Премія Покупця становить 10% (десять відсотків) від такої ціни. 
7.1.4. Покупець може здійснити оплату Лота як готівкою (через касу Організатора), так і шляхом безготівкового розрахунку протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів із дня, наступного за днем проведення торгів на Аукціоні. 
7.1.4.1. Покупець, який здійснює оплату вартості Лота шляхом безготівкового розрахунку, зобов'язаний враховувати відсотки або інші платежі на користь відповідної фінансової установи за проведення такої операції 
7.1.5. Покупець зобов'язаний забрати придбаний ним на Аукціоні Лот одразу після його оплати, але не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів із дня, наступного за днем проведення торгів на Аукціоні, що оформлюється відповідним актом пріймання-передачі. 
7.1.6. З моменту здійснення вчасної та повної оплати Лота до Покупця переходить тягар утримання Об'єкта торгів та ризик його випадкового знищення або пошкодження, в тому числі у випадку порушення строків отримання даного Об'єкта. 
7.2. У випадку продажу Об'єкта торгів на Аукціоні Продавець сплачує Організатору Премію Продавця, яка вираховується у відсотках від Аукціонної ціни Лота відповідно до укладеного між Організатором та Покупцем договору. 
7.2.1. У випадку, якщо за результатами торгів Лот не продано, Продавець оплачує послуги Організатора із забезпечення організації та проведення Аукціону в розмірі 50 (п'ятдесят) умовних одиниць за кожен запропонований ним для продажу на Аукціоні Лот. 
7.2.2. З Продавця може бути стягнено грошові кошти як плата по праву слідування на проданий на Аукціоні Лот (якщо він є об'єктом авторського права), за наявності правових підстав для цього, в передбаченому чинним законодавством розмірі від Аукціонної ціни на користь уповноваженої законом особи. 
7.2.2.1. Організатор може самостійно сплатити грошові кошти по праву слідування з подальшим їхнім відшкодуванням з боку Продавця. 
7.2.3. Організатор зобов'язаний передати Продавцю отримані від Покупця та належні Продавцю грошові кошти в розмірі Аукціонної ціни, з вирахуванням Премії Продавця та іншихпередбачених законом платежів, протягом14 (чотирнадцяти) днівз моменту отримання грошових коштів від Покупця. 
7.2.4. Продавець, у випадку, якщо запропонований ним для продажу на Аукціоні Лот не було продано на Аукціоні, зобов'язаний забрати його протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів із дня, наступного за днем проведення торгів на Аукціоні, що оформлюється відповідним актом приймання-передачі. 
7.2.5. У правовідносинах із Продавцем Організатор виступає податковим агентом, якщо інше не передбачене законом. 
7.3. У даних Правилах термін "умовна одиниця" застосовується для зручності. Одна умовна одиниця дорівнює одному долару США. 

7.3.1. Усі передбачені даними Правилами розрахунки здійснюються в гривнях за середнім комерційним банківським курсом станом на день проведення торгів на Аукціоні.

VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАТОРА ТА УЧАСНИКІВ АУКЦІОНУ

8.1. Жодні з положень даних Правил не можуть бути розтлумачені як такі, що збільшують обсяг відповідальності Організатора або Учасників Аукціону в порівнянні з нормами чинного законодавства України або погіршують їхнє становище.
8.2. Організатор не несе відповідальності за точність, повноту та достовірність інформації, отриманої з джерел Учасниками Аукціону стосовно авторства, часу виготовлення або створення Об'єкта торгів, його розмірів, належності, автентичності, оригінальності, недоліків та інших його ознак чи властивостей тощо. 
8.2.1. Організатор за жодних обставин не несе відповідальності перед Учасником Аукціону за його можливі збитки, понесені у зв'язку з наміром придбати Об'єкт торгів, в тому числі його витрати по оплаті вартості послуг експертів (спеціалістів), транспортні витрати, витрати на проживання та харчування, комісійні або інші платежі особам, які діяли в його інтересах (включаючи фінансові установи) тощо. 
8.2.2. Організатор не несе відповідальності, якщо при всій мірі обачності, яка потребувалася від нього згідно зі змістом та умовами зобов'язання, ним були вжиті заходи, достатні для належного виконання зобов'язання у своїй частині. 
8.3. Організатор несе відповідальність виключно на основі інформації, наданої ним в Каталозі Аукціону в сукупності з положеннями даних Правил, та виключно за наявності вини. 
8.4. Якщо протягом строку дії позовної давності, що обчислюється з дня проведення торгів на Аукціоні, Організатор отримує письмове повідомлення від Покупця про те, що придбаний ним на Аукціоні Лот є підробкою (і при цьому надає належні докази, які це підтверджують), то протягом 30 (тридцяти) календарних днів після отримання такого повідомлення (та належних доказів), даний Об'єкт підлягає обов'язковому поверненню Покупцем Організатору в тому ж стані, в якому він був на момент продажу на Аукціоні. 
8.4.1. За даних умов Організатор повертає Покупцю грошові кошти в розмірі Аукціонної ціни, за винятком наступних випадків: 

(1) опис у Каталозі відповідає висновку експерта (спеціаліста), який існував на день проведення торгів на Аукціоні; 
(2) підробка була виявлена експертом (спеціалістом), який запрошувався Покупцем до моменту проведення торгів на Аукціоні; 
(3) підробка була виявлена такою експертизою, яка на дату проведення Аукціону була технічно неможливою або вважалася недоцільною з причини її високої вартості, або якщо вона могла призвести до погіршення стану Об'єкта; 
(4) підробка була виявлена із застосуванням наукових методів або засобів, які на час проведення Аукціону не були відомими або не застосовувалися на практиці, в тому числі при проведенні експертиз (досліджень); 
(5) на час проведення Аукціону були відсутні достатні підстави вважати Лот підробкою. 

8.4.2. Належними доказами, які підтверджують повідомлення Покупця про придбання на Аукціоні підробного Лота, вважається виключно наявність щонайменше трьох висновків кваліфікованих та авторитетних для Організатора експертів, які спеціалізуються на дослідженні подібних Об'єктів (Покупець розуміє та погоджується з тим, що, наприклад, фахівець з російського мистецтва не може дати кваліфікованого висновку щодо Об'єкта західноєвропейського мистецтва і навпаки тощо), з урахуванням положень п. 8.4.1 даних Правил стосовно кожної з таких експертиз. 
8.4.3. Лот може вважатися підробкою, якщо вказаний під час торгів на Аукціоні автор не є справжнім його автором, або якщо Лот є копією, або був створений іншою особою без згоди первинного автора. 
8.5. При порушенні Учасником Аукціону умов даних Правил Організатор на власний розсуд має право, зокрема: 

(1) розірвати договір з Учасником Аукціону; 
(2) без розірвання договору застосувати притримання Об'єкта торгів (Лота) як забезпечення виконання Учасником Аукціону зобов'язання до моменту погашення заборгованості, встановивши плату за зберігання Об'єкта торгів, в тому числі й в спеціалізованій організації
(3) з метою забезпечення повернення заборгованості Учасника Аукціону реалізувати (відчужити) Об'єкт торгів з Аукціону або іншим шляхом за ціною та на умовах на власний розсуд; 
(4) ужити заходів, передбачених чинним законодавством, для стягнення заборгованості та збитків (в тому числі й упущеної вигоди) з Учасника Аукціону; 
(5) передати інформацію про Учасника Аукціону третім особам (в тому числі іншим Учасникам Аукціону) для вжиття передбачених законом заходів відновлення порушених прав та інтересів Організатора або третіх осіб; 
(6) не допускати особу Учасника Аукціону, яка раніше порушила дані Правила, до участі в подальших Аукціонах або допускати до такої участі, застосовуючи на власний розсуд способи забезпечення зобов'язання. 8.6. Учасник Аукціону несе відповідальність перед Організатором за оплату належних грошових коштів не в повному обсязі, включаючи розірвання договору. 

8.6.1. Учасник Аукціону за невчасний розрахунок або за розрахунок не в повному обсязі сплачує Організатору пеню в розмірі 0,1% (одна десята відсотка) від Продажної ціни Лота за кожен день прострочення грошового зобов'язання, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на період такого прострочення. 
8.6.2. Несплата Покупцем належних до сплати згідно з даними Правилами грошових коштів повністю або частково у встановлений даними Правилами строк може розцінюватися Організатором як відмова від здійснення такої оплати. 
8.6.3. У випадку невчасної або неповної оплати Продажної ціни Лота результати Аукціону по даному Лоту можуть бути анульовані за рішенням Організатора Лота, а також він несе відповідальність за можливі збитки, які можуть виникнути у зв'язку з простроченням оплати Продажної ціни Лота або відмови від неї
8.6.4. У будь-якому випадку на Покупця покладається тягар утримання, ризик випадкового знищення або пошкодження придбаного ним Лота, а також він несе відповідальність за можливі збитки, які можуть виникнути у зв'язку з простроченням оплати Продажної ціни Лота або відмови від неї.
8.6.5. При відмові Покупця від оплати Продажної ціни Лота внесений ним завдаток не включається до Аукціонної ціни та не повертається. 
8.7. Організатор звільняється від відповідальності за збереження Об'єкта торгів, якщо Учасник Аукціону (Продавець або Покупець, залежно від того, чи було здійснено продаж Об'єкта на Аукціоні) не забере його протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів із дня, наступного за днем проведення торгів на Аукціоні. 
8.7.1. Організатор має право запровадити плату з Продавця за зберігання Об'єкта торгів понад визначений в п. 8.7 даних Правил строк. 
8.7.2. Якщо протягом 2 (двох) місяців із дня, наступного за днем проведення торгів на Аукціоні, Учасник Аукціону не забере Об'єкт торгів, Організатор має право передати Об'єкт на зберігання третій особі, а також звернути стягнення на такий Об'єкт для задоволення своїх майнових вимог. 
8.8. У випадку сплати Організатором особам платежів, які підлягали сплаті з боку Учасника Аукціону, або сплати Організатором штрафних санкцій чи інших платежів з вини Учасника Аукціону, Організатор має право зворотної вимоги (регресу) до такого Учасника, який зобов'язаний таку вимогу задовольнити.

IX ОБСТАВИНИ

9.1. Жоден із учасників передбачених даними Правилами правовідносин (Учасники Аукціону або Організатор) не несе відповідальності за невиконання та (або) неналежне виконання ним з його зобов'язань за даними Правилами, якщо зазначене невиконання та (або) неналежне виконання були зумовлені виключно виникненням та (або) дією обставин непереборної сили обставин). 
9.2. У даних Правилах під обставинами непереборної сили слід розуміти події надзвичайного характеру, які виникли після прийняття Учасником умов даних Правил та незалежно від волі і бажання учасника. 
9.3. До обставин за даними Правилами Учасники домовились віднести, зокрема, такі події: дія природних стихій і катаклізмів, епідемія, війна, безладдя тощо, заборони і обмеження, які витікають із документів нормативного та (або) ненормативного характеру органів державної влади та (або) органів місцевого самоврядування, події, що негативно вплинули на діяльність Учасника. 
9.4. Учасник Аукціону, для якого склаліся форс-мажорні обставини, зобов'язаний невідкладно, але не пізніше 3 (трьох) днів із дати настання таких обставин у письмовій або електронній формі поінформувати Організатора (а Організатор зацікавленого Учасника Аукціону) про настання таких обставин та про їхні наслідки та вжити усіх можливих заходів з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. 
9.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення іншого Учасника про настання обставин веде до втрати права посилатися на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання та (або) неналежне виконання умов Правил. 9.6. Настання обставин може викликати збільшення строку виконання умов Правил на період їхньої дії, якщо учасники письмово про це домовились. 
9.7. Відсутність у Покупця необхідних документів або правових підстав для вчинення дій щодо переміщення придбаного на Аукціоні Об'єкта через митну територію України не може вважатися обставиною, а також не є підставою для зміни, розірвання чи визнання недійсними результатів Аукціону.

X КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

10.1. Інформація, викладена в даних Правилах, а також інформація про дату, час, місце та тривалість проведення Передаукціонної виставки, інформація про дату, час та місце проведення торгів на Аукціоні, інформація про Об'єкти торгів (Лоти), а також про результати Аукціону (Аукціонні ціни Лотів), інша інформація, яка міститься в Каталозі Аукціону, є відкритою інформацією. Така інформація, якщо вона не поширена Організатором, може бути вільно надана для ознайомлення всім зацікавленим у ній особам після отримання Організатором відповідного запиту. 
10.2. Згода Учасника Аукціону з даними Правилами та приєднання до них означає його згоду на обробку, розкриття та передачу наявної в Організатора та отриманої від такого Учасника його персональної інформації (даних) третім особам, якщо це необхідно для цілей врегульованих даними Правилами правовідносин. 
10.2.1. Учасник Аукціону надає згоду на використання та обробку Організатором отриманих від такого Учасника його персональних даних (зокрема прізвище, ім'я, по батькові, адресу місця реєстрації або проживання, адресу електронної пошти, номер телефону тощо), внесення їх до бази даних клієнтів Організатора з метою інформування такого Учасника про події, які пов'язані (можуть бути пов'язані) з діяльністю Організатора та проведенням Аукціону, а також Учасник Аукціону погоджується на отримання такої інформації
10.2.2. Організатор гарантує, що розкриття інформації про Учасника Аукціону, яка стосується конкретних правочинів, укладених за наслідками Аукціону (крім інформації про Лот та його Аукціонну ціну), є можливим виключно за згодою такого Учасника, якщо інше не передбач ено законом або не є необхідним для захисту законних прав та інтересів Організатора. 
10.3. У приміщенні, де відбуваються торги та (або) Передаукціонна виставка, без попередньої письмової згоди Організатора не допускається проведення роду рекламних акцій, відеозйомки, а також вчинення інших дій, спрямованих на фіксування того, що відбувається під час торгів на Аукціоні, крім вчинення власноручних записів Учасниками Аукціону.
10.3.1. Особи, які порушують дані норми, можуть бути видалені з приміщення Аукціону з позбавленням права подальшої участі в торгах або відвідування Аукціону в іншій якості, при цьому матеріальні носії інформації (яка вважається такою, що належить Організатору) вилучаються в такої особи з подальшим відшкодуванням розумної вартості такого носія протягом 10 (десяти) днів за заявою особи та без відшкодування можливих пов'язаних із цим збитків.

XI ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Дані Правила вступають в силу з моменту їх затвердження Організатором. 
11.1.1. Дані правила набувають чинності для Учасників Аукціону з моменту приєднання до них, а саме з моменту укладання відповідного договору з Організатором (для Продавця) та з моменту подання Організатору заяви про участь в Аукціоні (для Учасника торгів) і діють до моменту повного та належного виконання зобов'язань перед Організатором. 
11.2. Організатор має право змінювати та (або) скасовуватиположення даних Правил повністю або частково як до моменту приєднання до них Учасників Аукціону, так і після.
11.2.1. Організатор забезпечує доведення до відома всіх зацікавлених осіб актуальної редакції даних Правил на своєму офіційному сайті в мережі Інтернет за адресою: www.korners.com.ua, а також за місцем знаходження Організатора. 
11.2.2. Організатор забезпечує доведення до відома всіх зацікавлених осіб актуальної редакції даних Правил, станом на період проведення Аукціону, в Каталозі Аукціону. Організатор залишає за собою право розміщувати в Каталозі Аукціону скорочену версію даних Правил (витяг).
11.3. Організатор не гарантує, що Об'єкти торгів, придбані на Аукціоні, підлягають вивозу з території України.
11.3.1. Організатор не гарантує, що виставлені або придбані на Аукціоні Об'єкти торгів, які були раніше ввезені на територію України, переміщувалися з дотриманням національного або міжнародного законодавства.
11.4. Організатор має право, але не зобов'язаний, за власний рахунок страхувати свої підприємницькі ризики, правочини, які вчиняються на основі даних Правил, а також Об'єкти торгів.
11.5. Суперечності або непорозуміння, які стосуються організації або проведення Аукціону, або укладання чи виконання пов'язаних із Аукціоном правочинів вирішуються шляхом переговорів.

11.5.1. У випадку неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір передається на розгляд до компетентного суду згідно з чинним законодавством України.